پروپوزال روش تحقیق مدیریت

درس روش تحقیق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مستلزم نوشتن و آماده سازی یک نمونه پروپوزال است؛ پروپوزال تکمیل شده روش تحقیق باید شامل بندهایی مانند بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، پیشینه و سوابق داخلی و خارجی تحقیق، روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها، مدل مفهومی پروپوزال، اهداف و فرضیات پروپوزال و منابع فارسی و انگلیسی طرح پیشنهادی تحقیق است. هر یک از بندهای پروپوزال باید با منبع نویسی دقیق و با حفظ امانت داری تحقیق، تکمیل شود. آماده ساختن پروپوزال وقتی به نتیجه میرسد که هماهنگی و یکپارچگی معنی داری بین قسمت های مختلف پروپوزال وجود داشته باشد. مثلا سوالات تحقیق، اهداف و فرضیات همه باید در راستای هم باشند و از بیان مسئله برگرفته شده باشند. همچنین مدل مفهومی تحقیق نیز باید بیان روشنی از متغیرهای آماده پروپوزال باشد.

 

پروپوزال مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

هر رشته گرایشی دارای حوزه موضوعی اختصاصی است. در سایت ایبوکا هر رشته گرایشی دارای منابع ویژه است. در گرایش بازارایابی کارشناسی ارشد مدیریت، تحقیق، پروژه و سمینار دانشگاهی و در نهایت پروپوزال و پایان نامه پایانی را در موضوعات اختصاصی و همخوان با این رشته آماده میکند. بعضی از موضوعات مربوط به پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در گرایش بازاریابی عبارتند از استراتژی های بازاریابی، بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند Relationship marketing، بازاریابی شبکه ای Network marketing، بازاریابی خیریه ای Cause Marketing، بازاریابی برد نزدیک CRM) Close Range Marketing)، بازاریابی تراکنشی Transactional Marketing، بازاریابی کمیابی Scarcity Marketing، بازاریابی دهان به دهان Word of Mouth Marketing، بازاریابی دعوت به اقدام CTA) Call to Action)، بازاریابی ویروسی Viral Marketing، بازاریابی تنوع گرا Diversity Marketing، بازاریابی مخفی کاری Undercover Marketing، بازاریابی انبوه Mass Marketing، بازاریابی فصلی Seasonal Marketing، بازاریابی روابط عمومی PR Marketing، بازاریابی آنلاین Online Marketing و دیگر استراتژی های بازاریابی و روابطشان با دیگر متغیرهای تحقیق